Band

cheating, lying, stealing (arr. band) (2011) 12'

David Lang
2+picc, 2, 3+Eb+bcl,3 / 2 alto sax, ten sax, bari sax / 4,3,2+btbn,euphonium, 1 / piano, 4 perc, string bass

street (1994) 8'

David Lang
fl, 3 sop sx, hn, 3 tpt, 3 tbn, pno, e bs (amplified)

are you experienced? (1987) 23'

David Lang
Text by David Lang
narr, tuba solo, fl, ob, cl, bn, hn, tpt, tbn, egtr, pf/syn, perc, va, vc, db

hammer amour (1978, rev. 1989) 10'

David Lang
pf solo, 2 fl, 2 cl, 2 hn, tpt, tbn, perc